ത്രയോദശി തിഥിയിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

കാമീ ദുർബ്ബലഗാത്രശ്ച സത്യവാദീ മനോഹരഃ
ശഠാത്മാ കൃപണോ നിസ്സ്വസ്ത്രയോദശ്യാം പ്രജായതേ.

സാരം :-

ത്രയോദശി തിഥിയിൽ ജനിക്കുന്നവൻ കാമിയായും ദുർബ്ബലമായ ശരീരത്തോടുകൂടിയവനായും സത്യം പറയുന്നവനായും മനോഹരനായും ശഠപ്രകൃതിയായും ലുബ്ധനായും ധനഹീനനായും ഭവിക്കും.