ദശമി തിഥിയിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ധർമ്മാത്മാ സുഖിതസ്സൗമ്യോ ധനീ വാഗ്മീ ച കാമുകഃ
ബന്ധുസ്നേഹി പരസ്ത്രീഷ്ടോ ദശമ്യാം ജയതേ നരഃ

സാരം :-

ദശമി തിഥിയിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ധർമ്മശീലവും സുഖവും സൽസ്വഭാവവും സമ്പത്തും വാക്സാമർത്ഥ്യവും ഉള്ളവനായും സുഭഗനായും കാമുകനായും ബന്ധുക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നവനായും പരസ്ത്രീസക്തനായും ഭവിക്കും.