സുനഭായോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

സ്വാർജ്ജിതധനോപഭോക്താ
ധീമാൻ നൃപസന്നിഭോ നൃപോ വാപി
ശാസ്ത്രാർത്ഥവിൽ പ്രവക്താ
ധർമ്മരതഃ ഖ്യാതിമാംശ്ച സുനഭായാം.

സാരം :-

സുനഭായോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ സ്വന്തമായി സമ്പാദിയ്ക്കപ്പെട്ട ധനംകൊണ്ട് സുഖമായി ജീവിക്കുന്നവനായും ബുദ്ധിമാനായും രാജാവോ രാജതുല്യനോ (നേതാവ്) ആയും ശാസ്ത്രാർത്ഥങ്ങളെ അറിയുന്നവനായും നല്ല വാഗ്മിയായും ധർമ്മിഷ്ഠനായും  പ്രസിദ്ധനായും ഭവിക്കും.

******************************

ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്ന രാശിയുടെ രണ്ടാമത്തെ രാശിയിൽ  ചൊവ്വയോ, ബുധനോ, വ്യാഴമോ, ശുക്രനോ, ശനിയോ നിന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ മേൽപറഞ്ഞ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും കൂടിയോ നിന്നാൽ " സുനഭായോഗം " സംഭവിക്കുന്നു.