ചതുർത്ഥി തിഥിയിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

സർവ്വവിഘ്നകരഃ ക്രൂരോ രന്ധ്റാന്ന്വേഷീ ശഠാത്മകഃ
ആശാലുഃ സ്ഥൂലദേഹശ്ച ചതുർത്ഥ്യാം വ്യസനീ ഭവേൽ.

സാരം :-

 ചതുർത്ഥി തിഥിയിൽ ജനിക്കുന്നവൻ എല്ലാ കാര്യത്തിലും വിഘ്നത്തെ ചെയ്യുന്നവനായും ക്രൂരനായും പരപീഡനത്തിനുള്ള (അന്യരെ ദ്രോഹിക്കുന്നതിനുള്ള) മാർഗ്ഗങ്ങളെ അന്വേഷിക്കുന്നവനായും ശഠപ്രകൃതിയായും ഏറ്റവും ആശയുള്ളവനായും തടിച്ച ശരീരത്തോടുകൂടിയവനായും വ്യസനമുള്ളവനായും ഭവിക്കും.