അനഭായോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

നയനവിനയജ്ഞോ ധൃതിമാ-
നനേകശാസ്ത്രശ്രമോ മഹാവിഭവഃ
അനഭായാമുല്പന്നഃ
സ്ത്രീണാം വശഗോƒതിമാനീ സ്യാൽ

സാരം :-

അനഭായോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ നീതിയും വിനയവും അറിയുന്നവനായും ധൈര്യവും ധാരണയും അനേക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പരിചയവും വളരെ സമ്പത്തും ഉള്ളവനായും സ്ത്രീകൾക്ക് അധീനനായും ഏറ്റവും അഭിമാനിയായും ഭവിക്കും

*************************

ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്ന രാശിയുടെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ രാശിയിൽ  ചൊവ്വയോ, ബുധനോ, വ്യാഴമോ, ശുക്രനോ, ശനിയോ നിന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ മേൽപറഞ്ഞ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും കൂടിയോ നിന്നാൽ " അനഭായോഗം " സംഭവിക്കുന്നു.