വെളുത്തവാവ് ദിവസം ജനിക്കുന്നവൻ

സമ്പൂർണ്ണഗാത്രഃ കാമീ ച വിദ്യാവിനയകകീർത്തിഭാക്
ശാസ്ത്രാർത്ഥവിൽ പ്രധാനശ്ച രാകായാം യദി ജായതേ.

സാരം :-

വെളുത്തവാവ് ദിവസം ജനിക്കുന്നവൻ പരിപൂർണ്ണാംഗനായും കാമിയായും വിദ്യയും വിനയവും യശസ്സും ഉള്ളവനായും ശാസ്ത്രാർത്ഥങ്ങളെ അറിയുന്നവനായും പ്രധാനിയായും ഭവിക്കും.