സ്ത്രീയുടെ ദേഹപ്രകൃതിയും സ്വഭാവാദിഗുണങ്ങളും പുരുഷതുല്യങ്ങളാവും

" യുഗ്മേലഗ്ന നിശാകരൗയദിവര
സ്ത്രീരൂപശീലാന്വിതാ
സൗമ്യാലോകിത സംയുതൗഗുണവതീ
സാധ്വീചസമ്പദ്യുതാ. "

സാരം :-

ലഗ്നം ഓജരാശിയിലും ചന്ദ്രൻ ഓജരാശിയിലും വന്നാൽ ആ സ്ത്രീയുടെ ദേഹപ്രകൃതിയും സ്വഭാവാദിഗുണങ്ങളും പുരുഷതുല്യങ്ങളാവും. ഈ ലഗ്നചന്ദ്രന്മാർക്കു പാപഗ്രഹയോഗദൃഷ്ടികളുണ്ടായാൽ മേല്പറഞ്ഞ പുരുഷാകൃതിക്കു പുറമേ സ്വഭാവഗുണമൊട്ടുമില്ലാത്തവളും പാപകർമ്മാചാരതത്പരയുമായിരിക്കും.

" ഓജർക്ഷേപുരുഷാകൃതിശ്ചചപലാ
പുംശ്ചേഷ്ടിതാപാപിനീ
പാപഃ വ്യോമചരേണ വീക്ഷിതയുതൗ
ജാതഃ ദുരാചാരിണീ"

എന്നിങ്ങനെയും പറഞ്ഞുകാണുന്നു.

" ഉദയഹിമകരൗദ്വൗയുഗ്മഗൗസൗമ്യദൃഷ്ടൗ
സുതതനയ പതിഭൂഷാസമ്പദുൽകൃഷ്ടശീലാ
അശുഭ സഹിത ദൃഷ്ടൗ തൗചഗൗപുംസ്വഭാവാ
കുടിലമതിരവശ്യാ ഭർത്തൃരുഗ്രാദരിദ്രാ "


എന്നീ പ്രകാരം ആവിഷ്ക്കരിച്ചുകാണുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ വക്രബുദ്ധിക്കാരിയും ഭർത്താവിനോട് ചാടിക്കടിക്കുന്നവളും ദരിദ്രയും ആകുമെന്നുകൂടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

മേല്പറഞ്ഞ സ്വഭാവഗുണങ്ങളെല്ലാം ഭാവത്തിന്റെയും ഭാവാധിപന്റേയും ഫലയോഗ്യതപോലെ അനുഭവിക്കുന്നതാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.