സ്ത്രീയുടെ ദേഹപ്രകൃതിയും സ്വഭാവാദിഗുണങ്ങളും പുരുഷതുല്യങ്ങളാവും

" യുഗ്മേലഗ്ന നിശാകരൗയദിവര
സ്ത്രീരൂപശീലാന്വിതാ
സൗമ്യാലോകിത സംയുതൗഗുണവതീ
സാധ്വീചസമ്പദ്യുതാ. "

സാരം :-

ലഗ്നം ഓജരാശിയിലും ചന്ദ്രൻ ഓജരാശിയിലും വന്നാൽ ആ സ്ത്രീയുടെ ദേഹപ്രകൃതിയും സ്വഭാവാദിഗുണങ്ങളും പുരുഷതുല്യങ്ങളാവും. ഈ ലഗ്നചന്ദ്രന്മാർക്കു പാപഗ്രഹയോഗദൃഷ്ടികളുണ്ടായാൽ മേല്പറഞ്ഞ പുരുഷാകൃതിക്കു പുറമേ സ്വഭാവഗുണമൊട്ടുമില്ലാത്തവളും പാപകർമ്മാചാരതത്പരയുമായിരിക്കും.

" ഓജർക്ഷേപുരുഷാകൃതിശ്ചചപലാ
പുംശ്ചേഷ്ടിതാപാപിനീ
പാപഃ വ്യോമചരേണ വീക്ഷിതയുതൗ
ജാതഃ ദുരാചാരിണീ"

എന്നിങ്ങനെയും പറഞ്ഞുകാണുന്നു.

" ഉദയഹിമകരൗദ്വൗയുഗ്മഗൗസൗമ്യദൃഷ്ടൗ
സുതതനയ പതിഭൂഷാസമ്പദുൽകൃഷ്ടശീലാ
അശുഭ സഹിത ദൃഷ്ടൗ തൗചഗൗപുംസ്വഭാവാ
കുടിലമതിരവശ്യാ ഭർത്തൃരുഗ്രാദരിദ്രാ "


എന്നീ പ്രകാരം ആവിഷ്ക്കരിച്ചുകാണുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ വക്രബുദ്ധിക്കാരിയും ഭർത്താവിനോട് ചാടിക്കടിക്കുന്നവളും ദരിദ്രയും ആകുമെന്നുകൂടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

മേല്പറഞ്ഞ സ്വഭാവഗുണങ്ങളെല്ലാം ഭാവത്തിന്റെയും ഭാവാധിപന്റേയും ഫലയോഗ്യതപോലെ അനുഭവിക്കുന്നതാണ്.