സ്ത്രീജാതകത്തിൽ ബലമുള്ള ലഗ്നം മേടമോ വൃശ്ചികമോ ആയി കുജത്രിംശാംശകത്തിൽ / ശനിത്രിംശാംശകത്തിൽ / ഗുരുത്രിംശാംശകത്തിൽ / ബുധത്രിംശാംശകത്തിൽ / ശുക്രത്രിംശാംശകത്തിൽ വന്നാൽ

കന്യൈവ ദുഷ്ടാ വ്രജതീഹദാസ്യാ
സാദ്ധ്വീ സമായാ കുചരിത്രയുക്താ
ഭൂമ്യാത്മജർക്ഷേക്രമശോംശകേഷു
വക്രാർക്കിജീവേന്ദുജഭാർഗ്ഗവാണാം.

സാരം :-

സ്ത്രീജാതകത്തിൽ ബലമുള്ള ലഗ്നം മേടമോ വൃശ്ചികമോ ആയി കുജത്രിംശാംശകത്തിൽ വന്നാൽ അവൾ കന്യാപ്രായത്തിൽതന്നെ വ്യഭിചാരിണിയാവും. അതേ ലഗ്നം ശനിത്രിംശാംശകത്തിൽ വന്നാൽ കന്യാപ്രായത്തിൽതന്നെ ദാസിയായിത്തീരും. അതേ ലഗ്നത്തിൽത്തന്നെ ഗുരുത്രിംശാംശകം വന്നാൽ പതിവ്രതയാകും. ബുധത്രിംശാംശകം വന്നാൽ കപടതയോടുകൂടിയവളാകും. ശുക്രത്രിംശാംശകം വന്നാൽ കുത്സിതചരിത്രത്തോടുകൂടിയവളാകും.

"ലഗ്നേഭൗമഗൃഹം ഗതേ ശശിനിവാ
വീര്യാധികേ ഭൂസുതേ
ത്രിംശാംശപ്രഭവാ ബലായദിദുരാ
ചാരപ്രയുക്താ ഭവേൽ.
പ്രേക്ഷ്യാഭാനുസുതാംശകേ ഗുണവതീ
സാധ്വീച ജീവാംശകേ
സൗമ്യാംശേമലിനാ സിതാംശജവധൂർ
ജാതഃ വ്രതാചാരണീ "

എന്നിങ്ങനെ ലളിതമായി വിധിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ശുക്രത്രിംശാംശകത്തിൽ ജനിച്ചവൾ വ്രതാചരണിയാവുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

" യദംഗചന്ദ്രൗകുജഭേകുജസ്യ
ത്രിംശാംശകേദുഷ്ട തരമെവകന്യാ
മന്ദസ്യദാസീതി ഗുരൗ തുസാധ്വീ
മായാവിനീജ്ഞസ്യ കവേകുവൃത്താ "

എന്നിങ്ങനെ ആശയവിവരണം നടത്തിയിരിക്കുന്നതിൽ ശുക്രത്രിംശാംശകത്തിന് 'കുവൃത്താ ' എന്നുതന്നെ ആശയപ്രതിപാദനം നടത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ശുക്രൻ മദനവികാരകാരകനാകയാൽ കുത്സിതചാരിത്രവതീ എന്ന " കുവൃത്താ " പ്രയോഗംതന്നെ സാധു എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ് യുക്തം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.