ജന്മലഗ്നം; ചന്ദ്രലഗ്നം; ഇതിൽ ബലാധിക്യമുള്ള ലഗ്നം ഇടവം, തുലാം, രാശികളിലൊന്നാവുകയും അത് കുജത്രിംശാംശകത്തിൽ വരികയും ചെയ്‌താൽ

ദുഷ്ടാ, പുനർഭൂ, സുഗുണാ, കലാജ്ഞാ,
ഖ്യാതാ, ഗുണൈശ്ചാസുരപൂജിതർക്ഷേ
സ്യാൽ കാപടീ, ക്ലിബസമാ, സതീച
ബൗദ്ധേ ഗുണാഢ്യാ, പ്രവികീർണ്ണകാമാ.

സാരം :-

ജന്മലഗ്നം; ചന്ദ്രലഗ്നം; ഇതിൽ ബലാധിക്യമുള്ള ലഗ്നം ഇടവം, തുലാം, രാശികളിലൊന്നാവുകയും അത് കുജത്രിംശാംശകത്തിൽ വരികയും ചെയ്‌താൽ അവൾ സദാ കലഹവതിയാവുക കാരണവും ഭർത്താവിന് അനിഷ്ടവതിയായിത്തീരും. അല്ലെങ്കിൽ ദുരാചാരിണിയായിത്തീരും. ആ ലഗ്നം ശനി ത്രിംശാംശകത്തിൽ വന്നാൽ ഒരുവനെ വിവാഹം ചെയ്ത് മറ്റൊരുവന്റെ ഭാര്യയായിത്തീരും. അതേ ലഗ്നം വ്യാഴത്രിംശാംശകമായി വന്നാൽ സൽഗുണസമ്പന്നയാവും. അതുതന്നെ ബുധത്രിംശാംശകമായാൽ നൃത്തം, ഗീതം, വാദ്യം, ചിത്രരചന ഇത്യാദി ലളിതകലാസമർത്ഥയായിത്തീരും. ഈ ലഗ്നം ശുക്രത്രിംശാംശകത്തിൽ വന്നാൽ സൗന്ദര്യം, സൗശീല്യം മുതലായ ഉത്കൃഷ്ടഗുണങ്ങളാൽ ലോകപ്രസിദ്ധയാകും.

ഇതു തന്നെ മറ്റുവിധത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചുകാണുന്നതിൽ,

" ശുക്രഭേ കുജവാഗ്ന്യാംശേ
ദുഷ്ടാ സൗരേഃ പുനർഭവാ
ഗുരോർ ഗുണമയീവിനജ്ഞാ
കവേ കാമാതുരാഭവേൽ. "

എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.