സ്ത്രീശരീരത്തിന്റെ ആകൃതിയും പ്രകൃതിയും സ്വഭാവവും

യുഗ്മേഷു ലഗ്ന ശശിനോഃ പ്രകൃതിസ്ഥിതാസ്ത്രീ
സച്ഛീല ഭൂഷണയുതാ ശുഭദൃഷ്ടയോശ്ച
ഓജസ്‌ഥയോ സ്തുപുരുഷാകൃതി ശീലയുക്താ
പാപാചപാപയുത വീക്ഷിതയോർഗുണോന

സാരം :-

സ്ത്രീജാതകത്തിൽ ജന്മലഗ്നം യുഗ്മരാശിയായി വരികയും ചന്ദ്രൻ യുഗ്മരാശിയിൽ നില്ക്കുകയും ചെയ്‌താൽ ആ സ്ത്രീ സ്ത്രീസഹജമായ ദേഹപ്രകൃതിയോടുകൂടിയവളാകും.

ജന്മലഗ്നം ഓജരാശിയായി വരികയും ചന്ദ്രൻ ഓജരാശിയിൽ നില്ക്കുകയും ചെയ്‌താൽ ആ സ്ത്രീ പുരുഷസഹജമായ ദേഹപ്രകൃതിയോടുകൂടിയവളാകും.

ജന്മലഗ്നത്തിനും ചന്ദ്രനും ശുഭഗ്രഹയോഗദൃഷ്ടികളുണ്ടായാൽ മൃദുഭാഷിണിയും; സൽസ്വഭാവംകൊണ്ട് ചന്തംപൂണ്ടവളും ആഭരണാദ്യലംകാരയോഗ്യമുള്ളവളും ദിക്ദേശകാലജ്ഞാനമുള്ളവളും ആയിത്തീരും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.