സ്ത്രീശരീരത്തിന്റെ ആകൃതിയും പ്രകൃതിയും സ്വഭാവവും

യുഗ്മേഷു ലഗ്ന ശശിനോഃ പ്രകൃതിസ്ഥിതാസ്ത്രീ
സച്ഛീല ഭൂഷണയുതാ ശുഭദൃഷ്ടയോശ്ച
ഓജസ്‌ഥയോ സ്തുപുരുഷാകൃതി ശീലയുക്താ
പാപാചപാപയുത വീക്ഷിതയോർഗുണോന

സാരം :-

സ്ത്രീജാതകത്തിൽ ജന്മലഗ്നം യുഗ്മരാശിയായി വരികയും ചന്ദ്രൻ യുഗ്മരാശിയിൽ നില്ക്കുകയും ചെയ്‌താൽ ആ സ്ത്രീ സ്ത്രീസഹജമായ ദേഹപ്രകൃതിയോടുകൂടിയവളാകും.

ജന്മലഗ്നം ഓജരാശിയായി വരികയും ചന്ദ്രൻ ഓജരാശിയിൽ നില്ക്കുകയും ചെയ്‌താൽ ആ സ്ത്രീ പുരുഷസഹജമായ ദേഹപ്രകൃതിയോടുകൂടിയവളാകും.

ജന്മലഗ്നത്തിനും ചന്ദ്രനും ശുഭഗ്രഹയോഗദൃഷ്ടികളുണ്ടായാൽ മൃദുഭാഷിണിയും; സൽസ്വഭാവംകൊണ്ട് ചന്തംപൂണ്ടവളും ആഭരണാദ്യലംകാരയോഗ്യമുള്ളവളും ദിക്ദേശകാലജ്ഞാനമുള്ളവളും ആയിത്തീരും.