സ്ത്രീജാതകത്തിൽ എട്ടാം ഭാവംകൊണ്ട് വൈധവ്യം വിചാരിക്കണം

വൈധവ്യം നിധനേന ലഗ്ന ഭവനാൽ
തേജോയശഃ സമ്പദഃ
പുത്രംപഞ്ചമഭാവതഃ പതിസുഖം
കാമേന കേചിൽ വിദുഃ.
പ്രവ്രജ്യാമപിയോഷിതാമതി സുഖം
ധർമ്മോപയാതഗ്രഹൈഃ
ശേഷം ഭാവയോഗ ജന്യമഖിലം
നാരീനരാണാം സമം.

സാരം :-

സ്ത്രീജാതകത്തിൽ എട്ടാം ഭാവംകൊണ്ട് വൈധവ്യം വിചാരിക്കണം. ലഗ്നഭവനത്തിൽ നിന്ന് സ്ത്രീയുടെ ശരീരകാന്തിയെയും യശസ്സിനെയും ഐശ്വര്യത്തേയും അഞ്ചാം ഭാവംകൊണ്ട് സന്താനത്തെയും ഏഴാം ഭാവംകൊണ്ട് ഭർത്തൃ സുഖത്തെയും ചിന്തിക്കണമെന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്. ഒമ്പതാം ഭാവംകൊണ്ട് അനുഭവിക്കാനിടവരുന്ന പ്രവ്രജ്യയും (സന്യാസിയോഗം) സുഖാദിരേഖവും വിചിന്തിക്കണം. പറയപ്പെടാത്ത ഭാവങ്ങളെക്കൊണ്ട് സംഭവിക്കാനിടയിലുള്ള അഖിലഫലങ്ങളും സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ഒരുപോലെ അനുഭവയോഗ്യമായിരിക്കും. ഇത് യാതൊരേറ്റക്കുറവും കൂടാതെ ഇരുപേരും അനുഭവിക്കും.