ആ സ്ത്രീ; സ്ത്രീപുരുഷപ്രകൃതികൾ കലർന്ന മിശ്രഗുണയുക്തയും ദിക്ദേശകാലഗുണജ്ഞാനമുള്ളവളും ആയിരിക്കും

ലഗ്നേന്ദുവിഷമർക്ഷഗൗ ശുഭയുതൗ
സൗമ്യഗ്രഹാ ലോകിതൗ
നാരീമിശ്രഗുണാകൃതീ; സ്ഥിതിഗതീ
പ്രജ്ഞാവതീ ജായതേ.
യുഗ്മാഗാര ഗതൗതു പാപസഹിതൗ
പാപേക്ഷിതൗവാതഥാ
തദ്രാശീശയുതേക്ഷകാഗ്രഹബലാ
ദാഹുഃ സമസ്തം വിദുഃ.


സാരം :-

സ്ത്രീജാതകത്തിൽ ലഗ്നവും ചന്ദ്രലഗ്നവും ഓജരാശികളാവുകയും ശുഭഗ്രഹവീക്ഷണമുണ്ടാവുകയും ചെയ്‌താൽ ആ സ്ത്രീ; സ്ത്രീപുരുഷപ്രകൃതികൾ കലർന്ന മിശ്രഗുണയുക്തയും ദിക്ദേശകാലഗുണജ്ഞാനമുള്ളവളും ആയിരിക്കും. ലഗ്നചന്ദ്രാരൂഡങ്ങൾ രണ്ടും യുഗ്മരാശിയാവുകയും പാപഗ്രഹങ്ങളോടുകൂടിയോ പാപഗ്രഹവീക്ഷണത്തോടുകൂടിയോ ഇരുന്നാൽ മേല്പറഞ്ഞവിധം ആകൃതിപ്രകൃതി കൂടിച്ചേർന്നവളായിരിക്കും. ലഗ്നചന്ദ്രരാശികളിൽ ഏതേതു ഗ്രഹങ്ങളുടെ യോഗവീക്ഷണങ്ങളാണോ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ബലവാനായ ഗ്രഹത്തിന് അനുരൂപമായ രൂപസൗഭാഗ്യഫലങ്ങൾ പറയണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.