പാപകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരുടെ ഗതി എന്തായിരിക്കും?

പാപകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ ഒരിയ്ക്കലും ഗതികിട്ടാതെ നിര്യക് യോനികളിൽ അതായത് പട്ടി, മൃഗ കീടാദികളായി വീണ്ടും, വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു, മരിക്കുന്നു. നരകം ഭുജിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.