വൈദിക യാഗങ്ങൾക്ക് മൃഗബലി നിർബന്ധമാണോ?

വൈദികയാഗങ്ങൾക്ക് ആജ്യം, സോമരസം, വപ എന്നിവ നിർബന്ധമാണ്. ആജ്യം എന്നാൽ പശുവിൻപാലിൽനിന്ന് എടുക്കുന്ന നെയ്യ് തന്നെ. സോമരസം എന്നാൽ സോമലത പിഴിഞ്ഞെടുത്തുണ്ടാക്കുന്ന സത്ത് തന്നെയാകുന്നു. വപ എന്നാൽ പശു, ആട്‌ തുടങ്ങിയ ബലിമൃഗങ്ങളിൽനിന്ന് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അതിനായി പശ്വാലംഭനം തുടങ്ങിയ വിധികൾ മീമാംസാ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചുകാണുന്നു.