ശ്രാദ്ധം എന്നാൽ എന്ത്?

ശ്രദ്ധ എന്നത് ഒരു വൈദിക സംജ്ഞയാണ്. അതല്ലാതെ നാം മലയാളത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാറുള്ള ശ്രദ്ധയല്ല. ഈ വൈദിക സംജ്ഞയുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഉപനിഷത്തുക്കളെതന്നെ അവലംബിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ജീവന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ശബ്ദമാണിത്. ജീവൻ യാതൊന്നിൽനിന്നാണോ ഉത്ഭവിച്ചത് അതിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുപോക്കാണ് ശ്രാദ്ധം എന്നതുകൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് മരണാന്തരം ആത്മാവിന് സ്വർഗ്ഗാദി ലോകങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനോ ഉദാത്തമായ പുനർജ്ജന്മം ലഭിക്കുവാനോവേണ്ടി പുത്രന്മാർ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടുന്ന കർത്തവ്യമാണ് ഇത്.