സ്ത്രീജാതകത്തിൽ ലഗ്നത്തിനോ ചന്ദ്രലഗ്നത്തിനോ ഏതിനാണ് അധികം ബലമുള്ളതെന്ന് ആദ്യമാറിയണം

സ്ത്രീണാം ജന്മനിലഗ്ന ശീതകരയോഃ
മധ്യേബലീയസ്തതഃ
സമ്പത് രൂപബലാനി തന്നവമതഃ
പുത്രായ വൃദ്ധീംവദേൽ.
സൗമംഗല്യമനിഷ്ടമഷ്ടമഗൃഹാൽ
കേചിൽ ഭർത്തൃശുഭാശുഭം ശുഭഗൃഹാ
ദിച്ഛന്തിഹോരാവിദഃ

സാരം :-

സ്ത്രീജാതകത്തിൽ ലഗ്നത്തിനോ ചന്ദ്രലഗ്നത്തിനോ ഏതിനാണ് അധികം ബലമുള്ളതെന്ന് ആദ്യമാറിയണം. അതിനുശേഷം ബലാധിക്യമുള്ള ലഗ്നം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള സമ്പദൈശ്വര്യങ്ങളെയും രൂപഗുണങ്ങളെയും ധീരപരാക്രമാദികളെയും വിചിന്തിക്കണം. ലഗ്നത്തിന്റെ ഒമ്പതാം ഭാവംകൊണ്ട് സന്താനാഭിവൃദ്ധി പറയണം. എട്ടാം ഭാവംകൊണ്ട് സൗമംഗല്യവും മരണവും പറയണം. ഏഴാംഭാവംകൊണ്ട് ഭർത്താവിന്റെ ഐശ്വര്യത്തേയും സൗഖ്യത്തെയും വിചിന്തിക്കണം. ചില ജ്യോതിശാസ്ത്രപണ്ഡിതന്മാർ ഭർത്താവിന്റെ ശുഭാശുഭഫലങ്ങൾ സ്ത്രീജാതകത്തിലെ ഒമ്പതാം ഭാവംകൊണ്ട് വിചിന്തിക്കണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് യുക്തിസഹമായി ഈ ആചാര്യൻ കരുതുന്നില്ല. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ലഗ്നം, ചന്ദ്രലഗ്നം ഇതിൽ ബലമുള്ളതുകൊണ്ട് സമ്പത്ത് രൂപപസൗഭാഗ്യങ്ങൾ വിചിന്തിക്കണമെന്നു പറഞ്ഞ ശേഷം അവ്യവധാതോപേതം " തന്നവമതഃ " എന്നെടുത്തുപറഞ്ഞിരിക്കയാൽ ബലമുള്ള ലഗ്നത്തിന്റെ ഒമ്പതാം ഭാവംകൊണ്ടും എട്ടാം ഭാവംകൊണ്ടും ഏഴാം ഭാവംകൊണ്ടും സന്താനസമൃദ്ധിയും സൗമംഗല്യവും മരണവും ഭർത്തൃസുഖവും വിചിന്തണമെന്നതാണ് എന്റെ പക്ഷമെന്ന് ആചാര്യൻ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് സ്പഷ്ടം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.