മനുഷ്യൻ നൈസർഗ്ഗികമായി സസ്യാഹാരിയാണല്ലോ?

മനുഷ്യൻ നൈസർഗ്ഗികമായി സസ്യാഹാരിയല്ല. മാംസഭുക്കിന്റേതായ കോമ്പല്ലുകൾ മനുഷ്യനുണ്ട്. മനുഷ്യൻ മാംസം പാകം ചെയ്ത് ഭക്ഷിച്ചുതുടങ്ങിയതോടെ കോമ്പല്ലിന്റെ ആവശ്യം ലഘുവായിത്തീർന്നു. അതോടെ അതിന്റെ വളർച്ച ഇല്ലാതായിത്തീർന്നതാണ്. അതേപോലെ തൈര് ശരിയായ മാംസാഹാരമാണ്. പാലിനെ തൈരാക്കുന്നത് സൂക്ഷ്മജീവികളാണ്. അവയെ ജീവനോടെ ഭക്ഷിയ്ക്കുകയാണ് തൈര് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്.