ദേവകാര്യത്തിനുവേണ്ടി ഹിംസചെയ്യുന്നത് അംഗീകരിയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ?

ദേവകാര്യത്തിനുവേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഹിംസ സമൂഹനന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. പൂജയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജീവനുള്ള ഇലകളും പുഷ്പങ്ങളുമാണ്. നിവേദ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാലും തൈരും നെയ്യും പശുക്കളെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. വാദ്യോപകരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൃഗങ്ങളുടെ തൊലിയാണ്. ഒരു ജീവിയുടെ മാംസം ചുരണ്ടിയെടുത്ത് ലഭിക്കുന്ന പുറംതോടാണ് പവിത്രമായ തീർത്ഥശംഖായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കളഭക്കൂട്ടിലുപയോഗിക്കുന്ന കസ്തൂരിയും ഗോരോചനവുമെല്ലാം ജീവികളിൽ നിന്നെടുത്തവയാണ്.