ധർമ്മഹിംസ എന്താണ്?

ദേവ പിതൃ യജ്ഞത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ഹിംസ ധർമ്മഹിംസയാണ്. ശാസ്ത്രപഠനത്തിനും ഗവേഷണത്തിനും വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഹിംസയും ധർമ്മഹിംസതന്നെ. സമൂഹത്തിന് ഉപദ്രവകാരികളായ പന്നി, തെരുവുനായ്ക്കൾ തുടങ്ങിയ  ജീവികളെ കൊല്ലുന്നതും ധർമ്മഹിംസതന്നെ. കൃഷിയ്ക്കും മനുഷ്യജീവനും ഭീഷണിയായിരിക്കുന്ന കാട്ടുജന്തുക്കളെ കൊല്ലുന്നതും ധർമ്മഹിംസയാണ്. ഇതിന് എല്ലാറ്റിനും അധികാരം രാജാവിന് മാത്രമേ ഉള്ളു എന്നതിനാൽ രാജധർമ്മം അനുസരിച്ച് മാത്രമേ പ്രവർത്തിയ്ക്കാവു. പൗരാണികശാസ്ത്രങ്ങളിലും മൃഗയാവിനോദം (നായാട്ട്) രാജാക്കന്മാർക്കുമാത്രം വിധിക്കപ്പെട്ടതാണ്. രാജ്യദ്രോഹികളെ വധിക്കുന്നതും ധർമ്മഹിംസയാണ്. ഇതും രാജധർമ്മമനുസരിച്ച് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. യുദ്ധത്തിൽ സ്വയം ബലിയർപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും ശത്രുക്കളെ വധിക്കുന്നതും ധർമ്മഹിംസതന്നെ.