ഭർത്തൃവിചിന്തനം

രന്ധ്രേണ ഭർത്തൃഭാവനേ
കാരകേണാസ്യചാർക്കിണാ
ചിന്ത്യോയഥാസ്തശുക്രാഭ്യാം
ഭർത്തേതിബ്രൂയതേപരേ.

സാരം :-

പുരുഷജാതകപ്രകാരം ഏഴാം ഭാവംകൊണ്ടും കളത്രകാരകഗ്രഹമായ ശുക്രനെക്കൊണ്ടും ഭാര്യാനിരൂപണം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപോലെതന്നെ സ്ത്രീജാതകപ്രകാരം എട്ടാം ഭാവംകൊണ്ടും ഭർത്തൃഭാവം (ഏഴാം ഭാവം) കൊണ്ടും ഭർത്തൃകാരകനായിരിക്കുന്ന ശനിയെക്കൊണ്ടും ഭർത്താവിനെ നിരൂപണം ചെയ്യണമെന്ന് അഭിപ്രായമുണ്ട്.