എല്ലാ ജീവികൾക്കും ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമില്ലേ അത് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുമോ?

എല്ലാ ജീവികൾക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹവും അവകാശവുമുണ്ട്. അതിനെ നിഷേധിച്ചുകൂടാ. എന്നാൽ പ്രകൃതിയിലെ ഭക്ഷ്യശൃംഖല എന്തെന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു ചേരപാമ്പ് തവളയെപ്പിടിക്കുന്നു. പ്രാണവേദനയോടെ തവള കരയുന്നു. വിശപ്പ് സഹിക്കാതെ ചേര പുളയുന്നു. നിങ്ങൾ ആരുടെ ഭാഗത്ത് നിലകൊള്ളും. തവളയെ രക്ഷിക്കുകയോ, ചേരയുടെ വിശപ്പിനെ പരിഹരിക്കുകയോ, ഏതാണ് അഭികാമ്യം. ആ തവളയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയാൽ പകരം ചേരയ്ക്ക് വിശപ്പുമാറ്റുവാൻ നിങ്ങൾ എന്താണ് നൽകുക. മുന്തിരിജ്യൂസും ഓറഞ്ചുജ്യൂസുമൊന്നും ചേര കഴിക്കുകയില്ലല്ലോ.