സ്ത്രീജാതകംകൊണ്ട് ഭർത്താവിന്റെ ലക്ഷണം പറയണം

യദ്യൽഫലം നരഭപേക്ഷമ മംഗനാനാം
തത്തൽ വദേൽ പതിഷ്ഠവാ സകലംവിധേയം
താസാംതു ഭർത്തൃമരണം നിധനേ; വപുസ്തു
ലഗ്നേന്ദുഗം, സുഭഗതാസ്തമയേപതിശ്ച.

സാരം :-

സ്ത്രീജാതകവശാൽ കാണുന്ന അഖില ശുഭാശുഭഫലങ്ങളും - സ്ത്രീകൾക്കു അനുഭവയോഗ്യമല്ലെന്നു കാണുന്നവയെ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് അനുഭവയോഗ്യമായിത്തീരുമെന്നും, അപ്രകാരംതന്നെ പുരുഷജാതകവിചിന്തനത്തിൽ  പറഞ്ഞഫലങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്കനുഭവയോഗ്യമായിത്തീരാനിടയുണ്ടെന്നും കാണുന്നവ സ്ത്രീജാതകവശാലും പറയാവുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല സ്ത്രീജാതകവശാൽ ഉളവാകുന്ന എല്ലാ ഫലങ്ങളും അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്കും അനുഭവയോഗ്യമായിത്തീരുന്നതാണ്. സ്ത്രീജാതകപ്രകാരം ഭർത്താവിന്റെ ആയുർബലത്തെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എട്ടാം ഭാവംകൊണ്ടാണ്. ശരീരഗുണങ്ങളായ സൗന്ദര്യം, സന്ദര്യവിഹീനത, രൂപം, രൂപവിഹീനത വിചിന്തനം ചെയ്യേണ്ടത് ലഗ്നം, ചന്ദ്രലഗ്നം ഇവകൊണ്ടും സുഭഗത, വശ്യത ആകർഷകത ഇത്യാദി ഗുണദോഷങ്ങളെ വിചിന്തിക്കേണ്ടത് ഏഴാം ഭാവംകൊണ്ടുമാകുന്നു.

" സ്ത്രീണാം ജന്മഫലം നൃയോഗമുദിതം
യത്തൽപതൗയോജയേൽ
താസാംദേഹശുഭാശുഭം ഹിമകരാൽ
ലഗ്നാച്ചവിര്യാധികാൽ.
ഭർത്തൃണാമഗുണം ഗുണം മദഗൃഹാൽ
ച്ഛിദ്രച്ചതേഷാം മൃതീം
സൗമ്യാ സൗമ്യബലം ബലേന സകലം
സംചിന്ത്യ സർവ്വം വദേൽ. "

എന്നിങ്ങനെയും പറഞ്ഞുകാണുന്നു. മറ്റുള്ളവയെല്ലാം ശുഭഗ്രഹങ്ങളുടെ ബലാബലങ്ങൾ വിചിന്തനം ചെയ്ത് അതിന്നനുകൂലമായി പറയണം. ശാസ്ത്രനിയമം ജാതകത്തിൽ വന്നാൽ ഫലം പൂർണ്ണമെന്ന ധാരണ തികച്ചും യുക്തിസഹമല്ല; നിയമസാധകമായ ഗ്രഹബലവുംകൂടിയുണ്ടായാലേ ഫലം ഫലപ്രദമാകൂ.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.