പൂർവ്വമീമാംസ

മന്ത്രങ്ങൾ ശരിയായി ഉച്ചരിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, അവയുടെ അർത്ഥം നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കിയാലേ മതിയാവു എന്ന കർശനമായ ചിന്ത അക്കാലത്തെ മഹാന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഈ അർത്ഥനിരൂപണശാസ്ത്രത്തിനു മീമാംസ എന്നു പറയുന്നു. അക്കാലത്ത് അച്ചടിയും മറ്റും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങളെ എളുപ്പത്തിൽ ഓർമ്മവെയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി വിഷയം മുഴുവൻ സൂത്രരൂപത്തിൽ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സൂത്രമെന്നാൽ അർത്ഥവത്തായ അല്പപദസമൂഹമാണ്. പാണിനി തന്റെ ലോകപ്രസിദ്ധമായ വ്യാകരണം മുഴുവൻ സൂത്രരൂപത്തിലാണ് രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതേ മാതിരി ജൈമിനിമഹർഷിയുടെ "മീമാംസ" - വേദ " വാക്യാർത്ഥചിന്തനം " - മുഴുവനും സൂത്രരൂപത്തിലാണ് രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് ആദ്യം ജനിച്ചതുകൊണ്ടും, വേദത്തിന്റെ പൂർവ്വഭാഗത്തിലുള്ള വാക്യങ്ങളെ വിഷയമാക്കിയതുകൊണ്ടും ഇതിനെ " പൂർവ്വമീമാംസ " എന്നു പറയുന്നു. മാതു ഇച്ഛാ = മീമാംസ - വാക്യങ്ങളെ അളന്നുനോക്കുക, വാക്യാർത്ഥം നിശ്ചയിക്കുക.