ഗുരുവിനെക്കുറിച്ച് മറ്റാരെങ്കിലും ദുഷിച്ചുപറഞ്ഞാൽ?

ഒരുവൻ ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ച വ്യക്തി ലോകത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഗുരുവല്ല. ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഈ വ്യക്തി ഒരു ലൗകികനായിരിക്കാം. അതിനാൽ ആരെങ്കിലും ഗുരുവിനെ നിന്ദിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടാൽ ശിഷ്യൻ ചെവിപൊത്തി വഴിമാറിപ്പോകുകയാണ് വേണ്ടത്. ആ നിന്ദാവചനം ഒരിയ്ക്കലും ചെവിക്കൊള്ളരുത്. അവിവേകിയായി കലഹിക്കയും അരുത്.