ഗുരുവിന് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ദാനധനം സ്വീകരിക്കാമോ?

ഗുരു സ്വന്തം ശിഷ്യന്മാരിൽനിന്നല്ലാതെ ആരാധകരിൽ നിന്നോ മറ്റ് വ്യക്തികളിൽനിന്നോ യാതൊരു ധനവും ദാനമായി സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. ശിഷ്യന്മാരിൽനിന്നു അവരുടെ സമർപ്പണം പരിമിതമായ രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കാം. എന്നാൽ ശിഷ്യൻ ഒരിക്കലും ഒഴിഞ്ഞ കൈയുമായി ഗുരുവിനെ സമീപിക്കരുത് എന്ന് പ്രമാണവും ഉണ്ട്.