മന്ത്രകാര്യത്തിനുള്ള ആസനങ്ങൾ

ശാന്തി, വശ്യം, സ്തംഭനം, ദ്വേഷണം, ഉച്ചാടനം, മാരണം എന്ന ഷട്കർമ്മങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം ആസനങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് വേണം ജപിക്കാൻ.

പദ്മം സ്വസ്തികവികടേ കുക്കുടം വജ്രഭേദകേ
ശാന്ത്യാദിഷു പ്രകുർവീത ക്രമാദാസനമുത്തമം.


  1. ശാന്തികാര്യത്തിന് - പത്മാസനം
  2. വശ്യകർമ്മത്തിന് - സ്വസ്തികാസനം
  3. സ്തംഭനത്തിന് - വികടാസനം
  4. വിദ്വേഷണത്തിന് - കുക്കുടാസനം
  5. ഉച്ചാടനത്തിന് - വജ്രാസനം
  6. മാരണത്തിന് - ഭദ്രാസനം