ഗുരുവിന് അഹിതമായ കാര്യം ചെയ്‌താൽ?

ശിവൻ കോപിച്ചാൽ ഗുരു രക്ഷിച്ചുകൊള്ളും. എന്നാൽ ഗുരു കോപിച്ചാൽ ആരും രക്ഷിക്കാനുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് കുലാർണ്ണവ വചനം. ഈ തത്വം മനസ്സിലാക്കിയവർ ആരുംതന്നെ ഗുരുവിന് അഹിതം പ്രവർത്തിക്കയില്ല. അങ്ങിനെയുള്ളവർ കുലഭ്രഷ്ടരായി മാറും. ഗുരുവിനെയും മന്ത്രത്തെയും പരിത്യജിച്ചാൽ രൗരവം എന്ന നരകത്തിൽ പതിയ്ക്കുമെന്ന് കുലാർണ്ണവതന്ത്രം മുന്നറിയിപ്പ് തരുന്നു.