ഗുരുവിന് തെറ്റുപറ്റിയാൽ ശിഷ്യന് ചോദ്യം ചെയ്യാമോ?

ശിഷ്യൻ എപ്പോഴും ഗുരുവിങ്കൽ സമർപ്പിതമായ മനസ്സുള്ളവനായിരിക്കണം. എന്നാൽ ഗുരു ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായി മോഹവശാലോ മറ്റോ ആചരിച്ചുപോയാൽ വിവേകിയും ശാസ്ത്രം പഠിച്ചവനുമായ ശിഷ്യന് അക്കാര്യം ശാസ്ത്രദിശാ ബോധ്യപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.