ഒരാൾക്ക് എത്ര ഗുരുക്കന്മാരെ സ്വീകരിക്കാം?

ഏകഗുരുപാസ്‌തിരസംശയഃ എന്നാണ് പ്രമാണം. ഇതനുസരിച്ച് ദീക്ഷാഗുരു ഒരാൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളു. എന്നാൽ ദീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പായി മറ്റേതെങ്കിലും വിദ്യയിൽ മറ്റാരെയെങ്കിലും ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കാരണഗുരുവായി കണക്കാക്കി ബഹുമാനിക്കണം. അതേമാതിരി ഗുരുപത്നിയെയും ഗുരുപുത്രനെയും, ഗുരുജ്യേഷ്ഠനെയും, ജ്യേഷ്ഠോപാസകനെയും ബഹുമാനിക്കേണ്ടതാണ്. ഗുരുപത്നിയെ ഗുരുവിന് തുല്യമായി മാനിക്കണം. ദീക്ഷാഗുരുവിന്റെ പാദുകം മാത്രമേ ശിരസ്സിൽ സ്മരിക്കാൻ പാടുള്ളതുള്ളൂ.