ഗുരുവിന് ശിഷ്യന്മാരെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പമെന്തായിരിയ്ക്കണം?

ശിഷ്യന്മാർ ഗുരുവിന്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങളായി വർത്തിക്കണമെന്ന് ഒരിയ്ക്കലും ഗുരു ആഗ്രഹിച്ചുകൂടാത്തതാകുന്നു. കേവലം ഒരു അനുയായിവൃന്ദത്തെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയല്ല ഗുരു ചെയ്യേണ്ടത്. മറിച്ച് ശിഷ്യന്റെ വ്യക്തിത്വം അംഗീകരിച്ച് ശിഷ്യൻ തന്നെക്കാൾ യോഗ്യനായിത്തീരണം എന്നതാണ് ഗുരു ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. സ്വതന്ത്ര വ്യക്തിത്വങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കുകയാണ് ഗുരു ചെയ്യേണ്ടത്.