രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം

ചന്ദ്രസ്യ വിത്തോപഗതസ്യ പാകേ
വിത്താത്മജസ്ത്രീസുഖഭോഗഭാഗ്യം
മൃഷ്ടാന്നപാനം രതികേളിസൗഖ്യം
ധനാഗമം പുണ്യജലാവഗാഹം.

സാരം :-

രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം പ്രസിദ്ധന്മാരായ പുത്രന്മാരും ഭാര്യയും സുഖവും ഭോഗവും ഭാഗ്യവും സിദ്ധിക്കുകയും അന്നപാനഗുണവും കാമകേളിസുഖവും പലപ്രകാരേണ ധനാഗമവും ഉണ്ടാവുകയും പുണ്യതീർത്ഥങ്ങളിൽ സ്നാനം ചെയ്യുവാൻ സംഗതിവരികയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.