ഗുരുത്രിംശാംശകത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

സാധുസ്സമ്പൂർണ്ണഗാത്രശ്ചസർവ്വസമ്പൽകലാഗമഃ
ഖ്യാതിയുക്തോ ഭവേജ്ജാതോ ഗുരുത്രിംശാംശകേ പുമാൻ

സാരം :-

ഗുരുത്രിംശാംശകത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ സജ്ജനമായും നല്ലതും പരിപൂർണ്ണവും ആയ ശരീരത്തോടും എല്ലാ സമ്പത്തുകളോടും കൂടിയവനായും എല്ലാ കലകളിലും വിദഗ്ധനായും പ്രസിദ്ധനായും ഭവിക്കും.