ശനിയുടെ ദ്രേക്കാണത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

സൂര്യസുതദ്രേക്കാണേ
ലുബ്ധോ മലിനോƒലസോ വിഭവഹീനഃ
നിഷ്ഠുരഭാഷീ ശോഷീ
ജാതഃ പുരുഷോ ഭവേൽ പ്രേഷ്യഃ

സാരം :-

ശനിയുടെ ദ്രേക്കാണത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ പിശുക്കും മലിനതയും ഉള്ളവനായും ദരിദ്രനായും കഠിനമായി പറയുന്നവനായും ചടച്ചിരിക്കുന്ന ശരീരത്തോടുകൂടിയവനായും ദാസ്യംകൊണ്ടുപജീവിക്കുന്നവനായും ഭവിക്കും.