കുജത്രിംശാംശകത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

പതിതഃ പാപകർമ്മാ ച തേജസ്വീ രണവല്ലഭഃ
ക്ഷിപ്രകോപീ ഭവേജ്ജാതഃ കുജത്രിംശാംശകേ ഭവേൽ.

സാരം :-

കുജത്രിംശാംശകത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ കുലഭ്രഷ്ടനായും പാപകർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുന്നവനായും തേജസ്സ്വിയായും യുദ്ധപ്രിയനായും വേഗത്തിൽ കോപിക്കുന്നവനായും ഭവിക്കും.