ശനിത്രിംശാംശകത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ക്ഷതഗാത്രസ്സദാ രോഗീ നീചകർമ്മരതോƒശുചിഃ
മന്ദബുദ്ധിഃപുമാൻ ജാതശ്ശനിത്രിംശാംശകേ ഭവേൽ.

സാരം :-

ശനിത്രിംശാംശകത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ക്ഷതശരീരിയായും എപ്പോഴും രോഗങ്ങളാൽ പീഡിതനായും നീചകർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുന്നവനായും ശുചിത്വമില്ലാത്തവനായും ബുദ്ധിഹീനനായും ഭവിക്കും.