ഗുരുനവാംശകത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

കുലനാഥസ്സുകർമ്മാ ച ബഹ്വായോ ഭൂപതിപ്രിയഃ
സുമുഖോ ദേവഭക്തസ്സ്യാജ്ജാതോ ഗുരുനവാംശകേ.

സാരം :-

ഗുരുനവാംശകത്തിൽ (വ്യാഴനവാംശകത്തിൽ) ജനിക്കുന്നവൻ കുലശ്രേഷ്ഠനായും നല്ല കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുന്നവനായും വളരെ ധനലാഭത്തോടുകൂടിയവനായും രാജാവിന്റെ ഇഷ്ടനായും സുമുഖനായും ദൈവഭക്തനായും ഭവിക്കും.