വർഗ്ഗോത്തമാംശകം ചെയ്തു നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം

വർഗ്ഗോത്തമാംശദായേ
പ്രോക്തസ്ഥാനേഷ്വഭീഷ്ടലാഭശ്ച
സ്വകുലശ്രേഷ്ഠോ മതിമാൻ
കുലധർമ്മപരോ യഥാ ഗുണീ വിദ്വാൻ.

സാരം :-

ഏതുരാശിയിലായാലും വർഗ്ഗോത്തമാംശകം ചെയ്തു നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം അഭീഷ്ടകാര്യലാഭവും കുലശ്രേഷ്ഠതയും ബുദ്ധിവർദ്ധനവും കുലാചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ താൽപര്യവും നല്ല ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുകയും വിദ്വത്ത്വം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.