ശനിദ്വാദശാംശകത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

നീചഃ പുരുഷരോമാ ച ദീർഘഗാത്രോƒബലോƒശുചിഃ
ദീനഃ പ്രേഷ്യോ ഭവേജ്ജാതസ്സൂര്യജദ്വാദശാംശകേ.

സാരം :-

ശനിദ്വാദശാംശകത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ സ്വകുലത്തിന് ഉചിതമല്ലാത്ത പ്രവൃത്തികളെ ചെയ്യുന്നവനായും രോമങ്ങൾക്ക് പാരുഷ്യവും ശരീരത്തിന് നീളവും ബലഹീനതയും ഉള്ളവനായും അശുചിയും ദാരിദ്രവും ദുഃഖവും അനുഭവിക്കുന്നവനായും ഭൃത്യപ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവനായും ഭവിക്കും.