ചൊവ്വയുടെ ദശാഫലങ്ങൾ


 1. ചൊവ്വായുടെ ദശാകാലം 
 2. പരമോച്ചത്തിൽ / ഉച്ചരാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ചൊവ്വായുടെ ദശാകാലം  
 3. ഉച്ചത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹത്തോടു സഹിതനായ ചൊവ്വായുടെ ദശാകാലം 
 4. നീചത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചൊവ്വായുടെ ദശാകാലം 
 5. നീചഗ്രഹസഹിതനായ ചൊവ്വായുടെ ദശാകാലം 
 6. അതിബന്ധുക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചൊവ്വായുടെ ദശാകാലം 
 7. ബന്ധുക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചൊവ്വായുടെ ദശാകാലം 
 8. അതിശത്രുക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചൊവ്വായുടെ ദശാകാലം 
 9. ചൊവ്വായുടെ ആരോഹിണിയായ ദശാകാലം 
 10. ചൊവ്വായുടെ അവരോഹിണിയായ ദശാകാലം 
 11. അധോമുഖരാശികൾ, ഊർദ്ധ്വമുഖരാശികൾ - ദശാഫലം 
 12. മേടം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ചൊവ്വായുടെ ദശാകാലം 
 13. ഇടവം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ചൊവ്വായുടെ ദശാകാലം 
 14. മിഥുനം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ചൊവ്വായുടെ ദശാകാലം 
 15. കർക്കടകം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ചൊവ്വായുടെ ദശാകാലം 
 16. ചിങ്ങം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ചൊവ്വായുടെ ദശാകാലം 
 17. കന്നി രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ചൊവ്വായുടെ ദശാകാലം 
 18. തുലാം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ചൊവ്വായുടെ ദശാകാലം 
 19. വൃശ്ചികം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ചൊവ്വായുടെ ദശാകാലം 
 20. ധനു രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ചൊവ്വായുടെ ദശാകാലം 
 21. മകരം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ചൊവ്വായുടെ ദശാകാലം 
 22. കുംഭം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ചൊവ്വായുടെ ദശാകാലം 
 23. മീനം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ചൊവ്വായുടെ ദശാകാലം 
 24. വർഗ്ഗോത്തമാംശകം ചെയ്തു നിൽക്കുന്ന ചൊവ്വായുടെ ദശാകാലം 
 25. നീചാംശകം ചെയ്തു നിൽക്കുന്ന ചൊവ്വായുടെ ദശാകാലം 
 26. നീചരാശിയിൽനിന്നു നീചരാശ്യംശകം ചെയ്തു നിൽക്കുന്ന ചൊവ്വായുടെ ദശാകാലം 
 27. ഉച്ചാംശകം ചെയ്തു നിൽക്കുന്ന ചൊവ്വായുടെ ദശാകാലം 
 28. ലഗ്നം, നാലാം ഭാവം, ഏഴാം ഭാവം, പത്താം ഭാവം എന്നീ കേന്ദ്രരാശികളിൽ നിൽക്കുന്ന ചൊവ്വായുടെ ദശാകാലം 
 29. രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചൊവ്വായുടെ ദശാകാലം 
 30. മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ / നാലാം ഭാവത്തിൽ / അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ / ആറാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചൊവ്വായുടെ ദശാകാലം 
 31. ഏഴാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചൊവ്വായുടെ ദശാകാലം 
 32. എട്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചൊവ്വായുടെ ദശാകാലം 
 33. ഒമ്പതാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചൊവ്വായുടെ ദശാകാലം 
 34. പത്താം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചൊവ്വായുടെ ദശാകാലം 
 35. പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചൊവ്വായുടെ ദശാകാലം 
 36. പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചൊവ്വായുടെ ദശാകാലം 
 37. പാപഗ്രഹസഹിതനായ ചൊവ്വായുടെ ദശാകാലം 
 38. പാപഗ്രഹദൃഷ്ടിയോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന ചൊവ്വായുടെ ദശാകാലം 
 39. ശുഭഗ്രഹസഹിതനായ ചൊവ്വായുടെ ദശാകാലം 
 40. ശുഭഗ്രഹദൃഷ്ടനായ ചൊവ്വായുടെ ദശാകാലം 
 41. ചൊവ്വാദശയുടെ ആദ്യത്തിൽ / മദ്ധ്യത്തിൽ / അന്ത്യത്തിൽ 
 42. ഉച്ചരാശിയിൽ നിന്ന് നീചാംശകം ചെയ്തു നിൽക്കുന്ന / നീചരാശിയിൽ നിന്ന് ഉച്ചാംശകം ചെയ്തു നിൽക്കുന്ന ചൊവ്വായുടെ ദശാകാലം 
 43. വക്രഗതിയോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന ചൊവ്വായുടെ ദശാകാലം 
 44. മൌഢ്യമുള്ള ചൊവ്വായുടെ ദശാകാലം 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.