സൂര്യക്ഷേത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ശ്രീമാൻ മനോഹരാംഗശ്ച പിതൃഭക്തഃ കുലാഗ്രണീഃ
ഉഷ്ണരോഗീ ഭാവേജ്ജാതഃ സൂര്യക്ഷേത്രോത്ഭവഃ പുമാൻ.

സാരം :-

സൂര്യക്ഷേത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ശ്രീമാനായും സൗന്ദര്യമുള്ള ശരീരത്തോടുകൂടിയവനായും പിതൃഭക്തനായും കുലശ്രേഷ്ഠനായും ഉഷ്ണരോഗത്താൽ പീഡിതനായും ഭവിക്കും.