ചന്ദ്രഹോരയിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

കാന്തപുശ്ശുഭയുക്ത-
ശ്ശുദ്ധാത്മാസുപ്രസന്നവദനശ്ച
നാരീജനകാര്യപരോ
ജാതഃ സ്യാച്ചന്ദ്രഹോരായോം.

സാരം :-

ചന്ദ്രഹോരയിൽ ജനിക്കുന്നവൻ സൗന്ദര്യമേറിയ ശരീരത്തോടുകൂടിയവനായും നന്മയുള്ളവനായും ഏറ്റവും മുഖപ്രസാദത്തോടുകൂടിയവനായും സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവനായും ഭവിക്കും.