കുംഭം രാശിയിൽ വർഗ്ഗോത്തമാംശകം ചെയ്തു നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം

വർഗ്ഗോത്തമാംശകദശാ
തസ്മിൻ ബലവദ്വിരോധതോ നിസ്സ്വഃ
ദന്താക്ഷികർണ്ണപീഡാ
സ്വപുത്രദാരൈസ്തഥാ പരിത്യാഗഃ

സാരം :- 

കുംഭം രാശിയിൽ വർഗ്ഗോത്തമാംശകം ചെയ്തു നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം ബലവാനായിരിക്കുന്നവന്റെ വിരോധം നിമിത്തം ധനഹാനിയും പല്ല്, കണ്ണ്, കാത് എന്നീ അംഗങ്ങളിൽ രോഗാദ്യുപദ്രവമുണ്ടാവുകയും പുത്രഭാര്യാദികളാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.