പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം

ഹിമത്വിഷോ ലാഭഗതസ്യ ദായേ
ബഹ്വർത്ഥിസിദ്ധിം ലഭതേ മനുഷ്യഃ
മൃദ്വന്നപാനാംബരകേളിസൌഖ്യം
സ്ത്രീപുത്രലാഭം തു മനോവിലാസം.

സാരം :-

പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം പലവിധത്തിൽ അർത്ഥലാഭവും സുഖമായ അന്നപാനസാധനങ്ങളുടെ അനുഭവവും വിശേഷവസ്ത്രലാഭവും സുഖവും കളത്രലാഭവും പുത്രജനനവും മനസ്സിന് സന്തോഷവും ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.