പത്താം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം

കർമ്മസ്ഥിതേന്ദോഃ പരിപാകകാലേ
സൽകർമ്മസിദ്ധിം സുയശസ്സുവിദ്യാം
യാഗാദികം ഭൃത്യഗുണം നരേന്ദ്ര-
പൂജാം മഹീയാനസുഹൃൽസുഖാപ്തിം.

സാരം :-

പത്താം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം സൽക്കർമ്മസിദ്ധിയും നല്ല കീർത്തിയും വിദ്യാഗുണവും സിദ്ധിക്കുകയും യാഗാദിപുണ്യകർമ്മങ്ങളെ ചെയ്കയും ഭൃത്യഗുണമുണ്ടാകയും രാജസമ്മാനവും ഭൂമി, വാഹനം, ബന്ധു, സുഖം എന്നിവയുടെ ലാഭവും ഉണ്ടാകും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.