ആറാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം

ഷഷ്ഠസ്ഥചന്ദ്രസ്യ ദശാപ്രപന്നാ
കരോതി ദുഃഖം കലഹം വിയോഗം
ചോരാഗ്നിഭൂപാലരിപുപ്രപീഡാം
മൂത്രസ്യകൃഛ്റം ധനനാശമാഹുഃ

സാരം :-

ആറാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം പലപ്രകാരേണ ദുഃഖവും കലഹവും സ്വജനവിയോഗവും കള്ളന്മാർ, അഗ്നി, രാജാവ്, ശത്രു എന്നിവരിൽ നിന്ന് ഉപദ്രവവും മൂത്രകൃഛ്റം മുതലായ രോഗങ്ങളും ധനനാശവും സംഭവിക്കുന്നതാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.