ഏഴാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം

കളത്രഗസ്യാമൃതഗോർദശായാം
കളത്രലാഭം പ്രബലസ്യ സൌഖ്യം
സൽപുത്രസിദ്ധിം ശയനാസനാപ്തിം
പ്രമേഹഗുല്മക്ഷയമൂത്രകൃഛ്റം.

സാരം :-

ഏഴാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബലവാനായ ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം വിവാഹവും സൽപുത്രലാഭവും കിടക്കുവാനും ഇരിക്കുവാനും ഉള്ള സാധനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

ഏഴാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബലഹീനനായ ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം മേൽപ്പറഞ്ഞവയ്ക്ക് ഹാനിയും പ്രമേഹം ഗുല്മം ക്ഷയം മൂത്രകൃഛ്റം മുതലായ രോഗങ്ങൾ ബാധിക്കയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.