മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം

തൃതീയരാശിസ്ഥനിശാകരസ്യ
ദശാ മഹൽസൗഖ്യമനേകവിത്തം
മനോദൃഢത്വം സഹജാത്മസൗഖ്യം
കൃഷ്യന്നപാനാംബര ഭൂഷണാനി.

സാരം :-

മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം വലുതായ സുഖവും അനേകവിധത്തിൽ ധനലാഭവും മനഃസ്ഥൈര്യവും ലഭിക്കുകയും സഹോദരാദികൾക്കും തനിക്കും സുഖം ഉണ്ടാകയും കൃഷിപുഷ്ടിയും അന്നപാനസുഖവും വിശേഷവസ്ത്രാഭരണങ്ങളും സിദ്ധിക്കയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.