പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം

വ്യയഗതശശിനഃ പാകേ
ബഹുവ്യയം ഭൂധനപ്രണാശം ച
രാജ്ഞാ ഹൃതധനഭാഗ്യം
സ്ഥാനവിനാശം പ്രവാസമതിദുഃഖം.

സാരം :-

പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം ചെലവ് ഏറിയിരിക്കുകയും ഭൂമിയും ധനവും നശിക്കയും രാജകോപം നിമിത്തം ധനഭാഗ്യങ്ങൾക്ക്‌ നാശമുണ്ടാവുകയും സ്ഥാനഭ്രംശവും ഗൃഹനാശവും വിദേശഗമനവും പലപ്രകാരേണ ദുഃഖവും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും.

പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രൻ ക്ഷീണനായാൽ ദോഷഫലത്തിന് പ്രാബല്യവും, ചന്ദ്രൻ ബലവാനും പൂർണ്ണനുമാണെങ്കിൽ ദോഷഫലത്തിന് ന്യൂനതയും പറയണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.