വൃശ്ചികം രാശിയിൽ (നീചരാശിയിൽ) നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം

നീചദശായാം മരണം
വ്യാധിം വാ ശീതഗോർഭയം കുരുതേ
ദാരവിയോഗം മരണം
സന്നോത്സാഹം സ്വബന്ധുപരിതാപം.

നീചാന്മുക്തദശായാം
ശശിനഃ പ്രഥിതോƒല്പവിത്തയുവതീശഃ
ക്രയവിക്രയാദ്ധനാപ്തിം
കിഞ്ചിൽ സുഖഭാക് സ്വപക്ഷഘ്നഃ

സാരം :-

നീചത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം തനിക്ക് വലുതായ രോഗമോ മരണംതന്നെയോ സംഭവിക്കുകയും ഭയം വർദ്ധിക്കുകയും ഭാര്യാവിരഹമോ ഭാര്യാമരണമോ ഉണ്ടാവുകയും ഉത്സാഹം കുറഞ്ഞിരിക്കുകയും ബന്ധുക്കൾക്ക് ദുഃഖമേറിയിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

പരമനീചം കഴിഞ്ഞ് വൃശ്ചികം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം പ്രസിദ്ധിയും അല്പധനവും ലഭിക്കുകയും സ്ത്രീകളുടെ നായകനാകയും ക്രയവിക്രയങ്ങളിൽനിന്നു ധനം ലഭിക്കുന്നവനായും അല്പമായ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നവനായും തന്റെ ബന്ധുക്കൾക്കും സഹായികൾക്കും ഉപദ്രവത്തെ ചെയ്യുന്നവനാകയും ചെയ്യും. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.