ഭാവങ്ങളെ ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ എങ്ങനെ പറയാം?

ഭാവേഷു ലഗ്നാദിഷു യത്ര സൌമ്യാ-
സ്തദുക്തസാന്നിദ്ധ്യമുഖാഭിവൃദ്ധി
പാപസ്ഥിതി൪യ്യത്ര തദീരിതാനാം
വാച്യൈവ ഹാനി൪ബഹുദൂഷണം വാ

സാരം :-

ലഗ്നം കൊണ്ട് സാന്നിദ്ധ്യാദികളും രണ്ടാം ഭാവംകൊണ്ട് നിധികോശാദികളുമാണല്ലോ ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ലഗ്നാദികളായ ഈ ഭാവങ്ങളില്‍ പാപഗ്രഹങ്ങള്‍ വന്നാല്‍ ആ ഭാവംകൊണ്ട് വിചാരിക്കേണ്ട ചൈതന്യം മുതലായ ഫലങ്ങള്‍ക്ക് ഹാനിയോ മറ്റു പലതരത്തിലുള്ള ദൂഷണങ്ങളോ ഉണ്ടെന്നു പറയണം. ലഗ്നാദികളായ ഏതൊരു ഭാവത്തില്‍ ശുഭഗ്രഹങ്ങള്‍ വരുന്നുവോ, ചൈതന്യം മുതലായ തല്‍ഭാവഫലങ്ങള്‍ക്ക് പുഷ്ടിയും ശോഭനഫലങ്ങളും ഉണ്ടെന്നു ചിന്തിച്ചറിയേണ്ടതാണ്.


"കഥയതി വിപരീതം രിഃഫഷഷ്ഠാഷ്ടമേഷു"


എന്ന വചനമനുസരിച്ച് മേല്‍പറഞ്ഞ ക്രമത്തിന് ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നു ദ്രഹിക്കണം. ശുഭഗ്രഹങ്ങള്‍ ശോഭനഫലത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുകയും പാപഗ്രഹങ്ങള്‍ ശുഭഫലത്തെ ഹനിക്കുകയും ചെയ്യും. പന്ത്രണ്ടാം ഭാവം ദേവപ്രശനത്തില്‍ ധനനാശഭാവമാണല്ലോ. പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തില്‍ ശുഭഗ്രഹം വന്നാല്‍ ധനനാശത്തെ ഇല്ലാതാക്കുകയും പാപഗ്രഹം വന്നാല്‍ ധനനാശത്തെ വ൪ദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ശുഭഗ്രഹങ്ങള്‍ എല്ലാ ഭാവങ്ങളേയും ഒന്നുപോലെ പുഷ്ടിവരുത്തുമെന്നും പാപഗ്രഹങ്ങള്‍ എല്ലാ ഭാവങ്ങളേയും ഒന്നുപോലെ നശിപ്പിക്കുമെന്നും ധരിക്കരുത്. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.